Telerau ac Amodau

 1. Drwy brynu tocyn dros y ffôn, yn ein Swyddfa Docynnau neu ar-lein, rydych yn cytuno i’n telerau ac amodau gwerthu.
 2. Ar ôl prynu tocynnau, ni ellir eu cyfnewid na chael ad-daliad amdanynt.
 3. Dim ond cwsmeriaid sydd â thocynnau neu e-docynnau dilys fydd yn cael mynediad i’r awditoriwm.
 4. Mae gostyngiadau ar gael ar gyfer sioeau fel y’u hysbysebir. Rydym yn cadw’r hawl i gyflwyno gostyngiadau a chynigion arbennig ar unrhyw bryd ac ni ellir defnyddio’r rhain ar gyfer tocynnau sydd eisoes wedi’u prynu. Mae’n bosibl y bydd gofyn i chi ddangos prawf o gymhwyster.
 5. Rhowch wybod i’r Swyddfa Docynnau am unrhyw ofynion mynediad penodol os gwelwch yn dda. Dylech archebu llefydd dynodedig i gadeiriau olwyn drwy’r Swyddfa Docynnau.
 6. Oherwydd natur perfformiadau byw, mae’n bosibl y bydd amseroedd dechrau a hyd perfformiadau’n amrywio. Bydd manylion yr artistiaid, rhaglen a’r perfformiad yn gywir ar adeg eu gwerthu, ond oherwydd natur perfformiadau byw, mae’n bosibl y bydd rhai newidiadau’n anochel ac ni fydd modd cyfnewid tocynnau na chael ad-daliad amdanynt.
 7. Rydym yn gweithredu fel adwerthwr i’r tocyn hwn ar gais yr hyrwyddwr ac ni fyddwn yn derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw golledion a ysgwyddwyd gan y prynwr pe bai’r digwyddiad, neu ran o’r digwyddiad, yn cael ei ganslo.
 8. Os caiff perfformiad ei ganslo, byddwch yn cael cynnig dyddiad newydd lle bo hynny’n bosibl, neu ad-daliad o werth y tocyn.
 9. Ar gyfer tocynnau a brynwyd drwy asiant archebu trydydd parti, bydd telerau ac amodau’r asiant archebu yn berthnasol.
 10. Ni ddylid ailwerthu tocynnau. Bydd tocynnau sydd wedi eu hailwerthu yn annilys a gwrthodir mynediad i ddeiliad y tocyn.
 11. Ni chaniateir i gwsmeriaid eistedd yn yr eiliau dan unrhyw amgylchiadau.
 12. Mae’r rheolwyr yn cadw’r hawl i wrthod mynediad a gofyn i unrhyw ddeiliad tocyn adael y safle, a chymryd camau gweithredu i orfodi’r hawliau hyn.
 13. Er budd diogelwch y cyhoedd, rydym yn gweithredu polisi chwilio diogelwch. Byddwch yn ymwybodol y gall aelodau dynodedig o’n tîm diogelwch Blaen Tŷ chwilio’r holl fagiau (neu ddetholiad ar hap). O bryd i’w gilydd, gall pob chwiliad bagiau fod yn amod mynediad, ni chaiff unrhyw barti sy’n gwrthod chwiliad diogelwch gael mynediad (yn ôl disgresiwn Rheolwr y Tŷ). Nid yw hyn yn rhoi hawl i ddeiliad y tocyn gael ad-daliad.
 14. Rhaid diffodd ffonau symudol cyn mynd i mewn i’r awditoriwm.
 15. Ar ôl i ddrysau’r awditoriwm gau, dim ond ar adeg addas yn y perfformiad y gellir derbyn hwyrddyfodiaid, ac yn ôl disgresiwn y Rheolwr ar Ddyletswydd.
 16. Gall canllawiau oedran fod yn berthnasol i rai perfformiadau, a all ymwneud â themâu o natur oedolion, iaith, noethni neu themâu a allai fod yn anaddas ar gyfer cynulleidfaoedd iau.
 17. Oni nodir yn wahanol, yr oedran lleiaf ar gyfer plant heb gwmni yw 12 oed.
 18. Mae lefelau sain yn cael eu monitro a’u gorfodi yn unol ag amodau’r awdurdod trwyddedu.
 19. Gellir defnyddio goleuadau strôb, effeithiau mwg, synau uchel a saethu gwn mewn rhai cynyrchiadau. Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau neu’r Rheolwr ar Ddyletswydd os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch.
 20. Mae tynnu lluniau a recordio o unrhyw fath, gan gynnwys y defnydd o ffonau symudol, wedi’i wahardd yn llym o fewn yr awditoriwm.
 21. Gellir ffilmio, recordio neu dynnu lluniau o berfformiadau a chynulleidfaoedd at ddibenion darlledu a/neu gyhoeddi. Trwy brynu tocyn, rydych chi’n cydsynio i gael eich cynnwys mewn ffilmio, recordio a/neu ffotograffiaeth o’r fath.
 22. Byddwch yn ymwybodol bod rhai perfformiadau yn annog cyfranogiad a chyfranogiad y gynulleidfa, a all effeithio ar brofiad gwylio rhai pobl. Os ydych yn pryderu y gallai hyn fod yn wir, cysylltwch â’n Swyddfa Docynnau i drafod opsiynau seddi ar gyfer eich perfformiad. Sylwch – na fydd y cwmni yn atebol i unrhyw gwynion o’r math hwn ar ôl y perfformiad.
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google